Heeft u een klacht, een opmerking of een compliment?

Heeft u een klacht of een op- of aanmerking? Vertel het gerust aan de assistente/huisarts, het liefst proberen we de klacht op te lossen door een gesprek (via het  spreekuur of telefonisch). U kunt ook  een klachtenformulier bij de assistente vragen.  Dat kunt u invullen en weer inleveren bij de assistente of opsturen. Per mail kunt u ook een klacht indienen (zie verderop) maar dat heeft niet onze voorkeur. Na ontvangst van een schriftelijk ingediende klacht krijgt u binnen 3 werkdagen een bevestiging van ontvangst en wordt medegedeeld of de klacht ontvankelijk verklaard is (in bep. uitzonderlijke situaties wordt de klacht niet ontvankelijk verklaard). Deze bevestiging  krijgt u via de post of per mail (als u uw klacht per mail ingediend heeft).  Wij zullen naar aanleiding van de klacht een onderzoek instellen. Het kan zijn dat we voor nadere informatie nog contact met u opnemen. We proberen uiterlijk binnen 6 weken deze klacht naar tevredenheid af te ronden,  afhankelijk van de situatie middels een gesprek of schriftelijk

Met uw feedback (zowel positief als negatief) kunnen wij onze zorg goed houden en/of verbeteren

Heeft u een klacht?

Het liefst bespreken wij een klacht op het spreekuur. Vindt u het lastig ons direct aan te spreken vraag dan een klachtenformulier bij de assistente of stuur een mail naar contact@huisartsnijmegen.com.

Meestal komen we tot een oplossing, dat is onze ervaring.

Echter, komen we er niet uit dan kunt u zich wenden tot:

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Telefoon 040- 21 22 780

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) beschikt over onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Ook faciliteert SKGE meerdere, door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstanties in de eerstelijns gezondheidszorg. Voor meer informatie of het indienen van een klacht: skge.nl.